Thằng bồ bố láo dẫn bạn về đụ cô bạn gái Shen Nana

  • Sever #1
  • Sever #2
  • Thằng bồ bố láo dẫn bạn về đụ cô bạn gái Shen Nana, thành nụ nghĩa tình, không phân biệt chi cả, thằng bạn tin vào định mệnh mà hồng ân thượng đế đã ban chúng ta, xem phim sex hay ðấng tối cao pháp thượng đã tạo nên thằng bạn ở cõi đời này để có duyên mà ân ái với tình trai, trong thế gian, khi mình suy gẫm lại cái “âm dương đồng nhất hoá” mà cha trời đã tạo ra để cân bằng cho nhân loại, tình yêu được diễn đạt qua tình trai với gái, kết thành hôn nhân, hai phụ nữ cũng có thể ân ái với nhau trong con tim yêu…

    Xem thêm
    Close Image
    Close Image